Żeby skorzystać z promocji, odwiedź nasz sklep skiteam.pl, wybierz artykuły nieobjęte przeceną i w podsumowaniu zamówienia wybierz z dostępnych kodów "SKI5P". Rabat zostanie naliczony po jego zaakceptowaniu przyciskiem "DODAJ KUPON"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „5% na produkty nieobjęte przeceną”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „5% na produkty nieobjęte przeceną”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka SKI TEAM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 14 maja 2016 roku i trwa do odwołania.
 4. Promocja organizowana jest przez Ski Team w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Ski Team.
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Promocja - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Asortymentu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Asortyment – towary, będące w aktualnej ofercie Ski Team Polska sp. z o.o. nieobjęte przeceną, z wyłączeniem rowerów;

Sklep internetowy Ski Team – system sprzedaży na odległość realizowany przez Ski Team za pośrednictwem strony internetowej skiteam.pl na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.

Uczestnik Promocji – osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby, nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia;

Cena – cena, za którą produkt został wprowadzony do sprzedaży, nie uwzględniająca jakiekolwiek późniejszego obniżenia, w ramach rabatów, obniżek, promocji;

Cena faktycznie uiszczona cena, za jaką Uczestnik finalnie nabył Asortyment;

Rabat – upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) produktu przyznany przez Ski Team Uczestnikowi Promocji w wysokości i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminu i w pełni go akceptuje.
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym.
 3. Każdy Uczestnik Promocji, który dokona zakupów w sklepie internetowym Ski Team, poda kod promocyjny SKI5P, otrzyma Rabat w wysokości 5% na  wybrany przez siebie z Asortymentu towar nieobjęty przeceną, z zastrzeżeniem, iż Rabat nie dotyczy zakupu roweru.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie rzeczy nabytej za cenę pomniejszoną o Rabat, Uczestnik Promocji zwraca Ski Team zakupioną rzecz, zaś Ski Team zwraca Uczestnikowi cenę faktycznie uiszczoną przez Uczestnika Promocji, tj. pomniejszoną o 5%.
 5. W przypadku ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, dotyczących rzeczy nabytej za cenę pomniejszoną o Rabat, obowiązuje wartość rzeczy równa cenie faktycznie uiszczonej przez Uczestnika Promocji.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub do zakończenia Promocji przez końce okresu jej obowiązywania, w przypadku wyczerpania Asortymentu.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z akcją promocyjną mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 3. Regulamin Promocji przez czas trwania Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.skiteam.pl.

Załącznik nr 1

Adresy sklepów stacjonarnych Ski Team

Ski Team, C.H. 3 Stawy, ul. Alpejska 3 , 40-500 Katowice

Ski Team, ul. Bułgarska 117 a, 60-378 Poznań

Ski Team, ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa

Ski Team, ul. Wolska 19/25 (róg Karolkowej), 01-207 Warszawa

Ski Team, Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław