Regulamin Karty Podarunkowej Ski Team

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  • Wydawca – Ski Team Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-146), przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888,
  • Salon Sprzedaży - położony na terytorium Polski, wchodzący w skład sieci Ski Team punkt sprzedaży Towarów;
  • Karta Podarunkowa Ski Team - karta stanowiąca elektroniczny odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży, o wartości równej nominałowi nabitemu na karcie;
  • Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej nominałowi nabitemu na kartę, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Ski Team;
  • Użytkownik - każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej Ski Team;
  • Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży, w tym również usługi.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej Ski Team oraz do realizacji Karty Podarunkowej Ski Team w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Ski Team.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ustępem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Ski Team.
 4. Wartość Karty Podarunkowej Ski Team równa jest wartości nabitej na Karcie.
 5. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Ski Team, Karta Podarunkowa Ski Team zostanie wykorzystana do wartości zakupów i w tej części nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu sprzedaży Towarów. Wartość Karty Podarunkowej zostanie natomiast pomniejszona o kwotę odpowiadającą cenie należnej za zakupione Towary.
 6. Karta Podarunkowa Ski Team nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 7. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Ski Team będzie wyższa niż wartość nabita na Karcie Podarunkowej Ski Team, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Karta Podarunkowa Ski Team nie posiada daty ważności i z chwilą jej wydania Nabywcy jest aktywowana. Karta Podarunkowa Ski Team nieaktywowana przez Wydawcę jest nieważna.
 9. Wartości nabite na Karcie Podarunkowej Ski Team mogą być wykorzystane przez okres 12 miesięcy od momentu ich nabicia. Po tym czasie następuje ich automatyczne usuniecie z systemu.
 10. Karta Podarunkowa Ski Team może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.
 11. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Ski Team Nabywcy indywidualnemu (osobie fizycznej) ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.
 12. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Ski Team, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 13. Realizacja Karty Podarunkowej Ski Team przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Ski Team w sposób nieuprawniony.
 14. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Ski Team, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 15. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Ski Team poprzez okazanie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej, konto której zostanie pomniejszone o wartość dokonanej przy pomocy karty transakcji.
 16. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Ski Team:
 17. może być zrealizowana wyłącznie w salonach sprzedaży Ski Team;
 • nie podlega wymianie na środki pieniężne;
 • posiada termin realizacji transakcji (12 miesięcy od momentu aktywowania Karty lub nabicia określonej kwoty na Karcie). Po tej dacie kwota nabita na karcie będzie wyzerowana.

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Ski Team w wypadku:

 • upływu terminu 12 miesięcy od chwili aktywowania Karty lub doładowania określonej kwoty na Karcie Podarunkowej Ski Team,
 • braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Ski Team, w szczególności:
  - niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym (awaria) Wydawcy,
   -uszkodzenia Karty Podarunkowej Ski Team w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na pasku magnetycznym Karty Podarunkowej Ski Team.
 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Ski Team będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w Salonach Sprzedaży Wydawcy. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Ski Team mogą być też składane listownie na adres siedziby Wydawcy.
 2. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży w tym przy użyciu Karty Podarunkowej Ski Team Użytkownik otrzyma od Wydawcy doładowanie o równowartości ceny zwracanego towaru.
 3. Nowe wartości na Karcie Podarunkowej Ski Team mogą być wykorzystane przez okres 12 miesięcy od momentu ich nabicia.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży z uwagi na wady Towaru wypłacany jest ekwiwalent pieniężny. W żadnym innym wypadku Użytkownik nie może żądać zwrotu środków pieniężnych zamiast nowych wartości na Karcie.
 5. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Ski Team oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Ski Team do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Ski Team potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Ski Team w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikało z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 7. Karta Podarunkowa Ski Team nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego i nie jest kartą płatniczą.
 8. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych. Wydanie Karty Podarunkowej Ski Team Użytkownikowi i Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 9. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Ski Team, ma prawo żądać, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, a Wydawca na żądanie Użytkownika ma obowiązek wydać mu jedynie pisemne pokwitowanie lub w terminie 14 dni notę księgową, która nie jest dokumentem fiskalnym VAT.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej skiteam.pl oraz w Salonach Sprzedaży.

KUP KARTę PODARUNKOWĄ

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło