Regulamin Karty Podarunkowej Ski Team

 

I. Definicje

  1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – Ski Team Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300 000,00 zł;
Sklep stacjonarny – sklep stacjonarny położony na terytorium Polski, wchodzący w skład sieci sklepów Ski Team (lista sklepów stacjonarnych umieszczona jest na stronie internetowej https://skiteam.pl/sklepy);
Sklep internetowy - sklep internetowy Wydawcy prowadzony pod adresem https://skiteam.pl/;
Karta Podarunkowa Ski Team - karta stanowiąca elektroniczny bon towarowy, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie stacjonarnym o wartości równej nominałowi nabitemu na Karcie Podarunkowej Ski Team;
Nabywca – (a) osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku zaś osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), oraz (b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego treść oraz nabyła Kartę Podarunkową Ski Team w zamian za przekazane środki pieniężne;
Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty Podarunkowej Ski Team;
Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym;
Data nabycia Karty Podarunkowej – data określająca moment uzyskania przez Wydawcę kwoty należnej za Kartę Podarunkową Ski Team. Data nabycia jest równoznaczna z datą aktywacji Karty Podarunkowej Ski Team;
Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie Podarunkowej Ski Team na Towary oferowane przez Wydawcę, przez co dochodzi do pomniejszenia kwoty dostępnej na Karcie Podarunkowej Ski Team o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Towarów.

II. Nabycie i sposób wykorzystania Karty Podarunkowej Ski Team

1. Karta Podarunkowa Ski Team może zostać nabyta w Sklepie stacjonarnym oraz Sklepie internetowym. Przy zakupie Karty Podarunkowej Ski Team nie są uwzględniane żadne rabaty, obniżki, promocje etc., które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi, a w szczególności z tytułu Programu Lojalnościowego „Ski Team Club”.

2. Karty Podarunkowej Ski Team nie można nabyć przy użyciu innej Karty Podarunkowej Ski Team czy też innego bonu podarunkowego.

3. Wartość Karty Podarunkowej Ski Team równa jest wartości nabitej na Karcie Podarunkowej Ski Team.

4. Karta Podarunkowa Ski Team może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.

5. Użytkownik jest uprawniony do realizacji Transakcji w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Karty Podarunkowej Ski Team w okresie ważności Karty Podarunkowej Ski Team, tj. przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od Daty nabycia Karty Podarunkowej Ski Team, lecz nie dłużej niż do czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej środków. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Karta Podarunkowa Ski Team traci ważność, a Użytkownik nie ma prawa do zwrotu równowartości kwoty, jaka pozostała niewykorzystana na tej karcie.

6. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Ski Team, Karta Podarunkowa Ski Team zostanie wykorzystana do wartości zakupów i w tej części nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu sprzedaży Towarów. Wartość Karty Podarunkowej zostanie natomiast pomniejszona o kwotę odpowiadającą cenie należnej za zakupione Towary.

7. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Ski Team będzie wyższa niż wartość nabita na Karcie Podarunkowej Ski Team, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej Ski Team, w szczególności, ale nie wyłącznie, w następujących przypadkach: a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Ski Team; b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Ski Team z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy; c) uszkodzenia Karty Podarunkowej Ski Team z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych, zapisanych na Karcie.

III. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupu Karty Podarunkowej Ski Team w Sklepie internetowym

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, w przypadku nabycia przez konsumenta Karty Podarunkowej Ski Team w Sklepie internetowym, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Karty Podarunkowej Ski Team. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Wydawcę na Stronie internetowej Sklepu internetowego. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej przysługuje wyłącznie Nabywcy.

2. Nabywca nie ma obowiązku zwrotu Karty Podarunkowej Ski Team, o ile oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przez niego za pośrednictwem poczty elektronicznej – zostanie ona dezaktywowana. W przypadku zaś zgłoszenia odstąpienia od umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym należy okazać Kartę Podarunkową Ski Team utrwaloną na nośniku materialnym (karta plastikowa).

3. Nabywca nie może odstąpić od zakupu Karty Podarunkowej Ski Team, która została wykorzystana choćby w części. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Podarunkowej Ski Team Nabywca lub Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej Ski Team, Wystawca Karty Podarunkowej Ski Team będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową Ski Team w zakresie, w jakim Nabywca lub Użytkownik wykorzystał nabitą wartość Karty Podarunkowej Ski Team.

4. Karty Podarunkowe Ski Team uszkodzone tak dalece, że nie sposób ich identyfikacji nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

5. Wydawca nie przyjmuje zwrotów Kart Podarunkowych Ski Team przesłanych za pobraniem.

6. Postanowienia pkt 1 – 5 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Nabywcy Karty Podarunkowej Ski Team będącego przedsiębiorcą rozumianego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka kapitałowa, osobowa lub inna organizacja nie będąca konsumentem i dokonująca nabycia Karty Podarunkowej Ski Team na cele bezpośrednio związane ze swoją działalnością gospodarczą, w szczególności celem dalszego przekazania swoim kontrahentom, pracownikom, współpracownikom.

IV. Informacje dodatkowe o Karcie Podarunkowej Ski Team

1. Karta Podarunkowa Ski Team nie podlega wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części, ani na inną Kartę Podarunkową Ski Team. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej Ski Team nie podlegają oprocentowaniu.

2. Karta Podarunkowa Ski Team w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą.

3. Zasilenie Karty Podarunkowej Ski Team nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

4. W wypadku zwrotu Towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej Ski Team Użytkownik otrzyma od Wydawcy doładowanie o równowartości ceny zwracanego towaru. Nowe wartości na Karcie Podarunkowej Ski Team mogą być wykorzystane przez okres 12 miesięcy od momentu ich nabicia. W przypadku zwrotu Towaru bądź obniżenia jego ceny w następstwie uznanej reklamacji Użytkownika Wydawca rozważy wypłatę środków o wartości odpowiadającej cenie Towaru podlegającego zwrotowi lub wartości, o którą Sprzedawca dokonał obniżenia ceny, w formie gotówki.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Ski Team, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

6. Realizacja Karty Podarunkowej Ski Team przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Ski Team w sposób nieuprawniony.

7. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Ski Team, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

8. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Wydawcy żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Karty Podarunkowej Ski Team.

9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Ski Team mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres biuro@skiteam.pl bądź pisemnie na adres Wydawcy.

2. W reklamacji, o której mowa powyżej Użytkownik powinien podać: numer Karty Podarunkowej Ski Team, swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji.

3. Wydawca będzie rozpatrywał reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.

5. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: a) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu; b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu; c) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; d) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem ODR".

VI. Ochrona danych osobowych

1. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez Użytkowników.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy w zakresie: a) wydawania Kart Podarunkowych Ski Team, b) wykonywania i obsługi Transakcji z wykorzystaniem Kart Podarunkowych Ski Team, c) prowadzenia komunikacji z Użytkownikami; d) rozpatrywania reklamacji, oraz e) w zakresie archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Karty Podarunkowej Ski Team uniemożliwia jej realizację.

4. Użytkownikowi udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

6. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

7. Dane osobowe będą przechowane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie nie dłużej niż 5 lat.

VII. Postanowienia końcowe

1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Nabywca, przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową Ski Team, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty Podarunkowej Ski Team, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

3. Wobec faktu, iż wydanie Karty Podarunkowej Ski Team Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych, Wydawca, na żądanie Nabywcy, zgłoszone najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Ski Team, wyda Nabywcy na dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych pisemne pokwitowanie lub w terminie 14 dni notę księgową, która nie jest dokumentem fiskalnym VAT.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w wypadkach: a) zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli mają ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem; b) zmiany sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, podniesieniem jakości świadczonych przez Wystawcę Karty Podarunkowej Ski Team usług; c) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług; d) zmiany sposobu funkcjonowania Sklepu internetowego, jeżeli ma to wpływ na zakup i realizację Kart Podarunkowych Ski Team; e) konieczności wprowadzenia zmian redakcyjnych. Zmiana Regulaminu będzie miała skutek wobec Kart Podarunkowych Ski Team zakupionych po dokonaniu zmiany. Do realizacji Kart Podarunkowych Ski Team zakupionych przed zmianą Regulaminu będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu przed zmianą.

5. Niniejszy regulamin jest dostępny we wszystkich Sklepach stacjonarnych oraz pod adresem: https://skiteam.pl/content/17-regulamin-karty-podarunkowej

KUP KARTę PODARUNKOWĄ

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło