SKITEAM.PL

 

Sklep internetowy skiteam.pl, działający pod adresem www.skiteam.pl , prowadzony jest przez: Ski Team Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł. Niniejszy Regulamin określa, w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień, dostarczania zamówień, płatności za zamówienia, postępowanie reklamacyjne oraz możliwość odstąpienia od umowy.

§ 1.

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Sklepu, które określa rodzaj i ilość towaru, sposób zapłaty, dostarczenia towaru, dane Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 • Czas realizacji zamówienia - okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Użytkownika oraz powierzy zamówiony towar przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Użytkownika formę dostawy;
 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z funkcjonalności Sklepu;
 • Klient - Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Spółką; Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;;
 • Konto Kupującego - baza danych zawierająca: dane Klienta, przekazywane Ski Team dobrowolnie służące do realizacji zamówień, historię zamówień, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta;
 • Minimalne wymagania systemowe – minimalne wymagania zapewniające sprawne funkcjonowanie Sklepu o parametrach nie gorszych niż: przeglądarka internetowa w wersji: Internet Explorer 9 lub nowsza, Firefox 33 lub nowsza, Opera 25 lub nowsza, Chrome 39 lub nowsza, Safari oraz dostęp do sieci Internet.
 • Przelew - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarnie w placówce banku lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora – np. pocztowego;
 • Przerwa w Działaniu Sklepu - awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami;
 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.skiteam.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Ski Team Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł;
 • Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki, powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej w tym realizacji Zamówień Klienta;
 • Ski Team/Spółka - Ski Team Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Ski Team działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu z Użytkownikiem umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem są produkty szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu.
 2. Odwiedzając stronę internetową www.skiteam.pl, jak też składając zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na warunki zawarte Regulaminie, w szczególności na zasady wykonywania umów sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

§ 3.

REALIZACJA ZLECONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA TRANSAKCJI

 1. Zamówienie złożone przez Użytkownika przyjmowane jest za pośrednictwem strony internetowej www.skiteam.pl. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówienia niezbędne jest zachowanie przez Użytkownika minimalnych wymagań systemowych.
 2. Użytkownik może dokonywać Zamówień oraz korzystać ze Sklepu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków określonych jako Siła Wyższa lub okoliczności powodujących Przerwę w działaniu Sklepu.
 3. Użytkownik, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik dokonuje:

1)     wyboru zamawianych towarów/zamawianego towaru i jego wariantów takich jak rozmiar, kolor, itp.;

2)     wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;

3)     wyboru dokumentu zakupu (faktura, paragon);

4)     wyboru sposobu płatności.

Sklep po otrzymaniu Zamówienia przesyła do Użytkownika na podany przez niego adres e-mail wiadomość stanowiącą informację o wpłynięciu Zamówienia.

5. W przypadku niedostępności zamówionego towaru/towarów w magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Użytkownika lub też nadmiernych trudności przy realizacji Zamówienia, Sklep zawiadomi o tej okoliczności Użytkownika najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia i zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze lub zaproponuje towar o podobnych parametrach. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia lub telefonicznie.

6. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych Zamówieniem Użytkownika w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia w czasie przewidzianym w Zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Użytkownik jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Użytkownik w takim przypadku może według własnego uznania:

1) zlecić częściową realizację Zamówienia, przez co rozumie się realizację na rzecz Użytkownika Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów. Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na towary niedostępne, przy czym musi zwrócić Użytkownikowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji Zamówienia,

lub

2) anulować całość Zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Użytkownika z dotychczasowego Zamówienia i zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia tak w całości jak w części, a także powstanie po stronie Sklepu obowiązku zwrotu uiszczonej przez Użytkownika ceny.

7. Po ustaleniu dostępności części lub całości towarów objętych Zamówieniem Użytkownika  w magazynie i sposobie realizacji Zamówienia Sklep przesyła do Użytkownika  na podany przez niego adres e-mail wiadomość stanowiącą informację o przyjęciu oferty sprzedaży i o realizacji Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości e-mail od Sklepu zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem.

8. Do sprzedaży prowadzonej przez Sklep w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień, których przedmiotem są towary objęte promocją lub wyprzedażą następuje według kolejności wpływania potwierdzonych przez Sklep Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub promocją. Każda wyprzedaż lub promocja odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach..

 

§ 4.

REJESTRACJA/KONTO

 1. Złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania przez Użytkownika Konta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Użytkownik, przy zakładaniu Konta zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane przy rejestracji pola zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. Korzystanie ze Sklepu bez rejestracji jest również bezpłatne.
 3. W celu rejestracji w Sklepie, Użytkownik powinien wybrać zakładkę www.skiteam.pl - Moje konto - Zaloguj się oraz wypełnić formularz rejestracyjny, w którym przekaże informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz datę urodzenia, a także utworzy indywidulane hasło składającego się z minimum 5 znaków, umożliwiające mu logowanie się do Sklepu. Do dokonania skutecznej rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności prowadzoną przez Ski Team. Proces rejestracji kończy się utworzeniem Konta.
 4. Po zakończeniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta wymaga podania wskazanego przy rejestracji adresu e-mail Użytkownika  oraz utworzonego podczas procesu rejestracji indywidulanego hasła. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto.
 5. Konto tworzone jest na czas nieoznaczony, przy czym Użytkownik może w każdym czasie wydać dyspozycję usunięcia Konta bez konieczności podawania przyczyny.
 6. W celu usunięcia Konta należy wysłać mail na adres sklepinternetowy@skiteam.pl z żądaniem usunięcia Konta. W wiadomości należy podać adres e-mail powiązany z Kontem, imię oraz nazwisko.

 

§ 5.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji Zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji uzależniony jest od faktycznej dostępności wybranego towaru. O przybliżonym terminie realizacji Zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany w e-mailu potwierdzającym wpłynięcie Zamówienia.
 2. Maksymalny termin realizacji Zamówienia wynosi 14 (czternaście) dni od zawarcia umowy.
 3. Brak wpłaty po upływie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. W momencie składania Zamówienia Użytkownik wybiera formę dostawy i akceptuje jej koszt.
 5. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela Ski Team akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Ski Team w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Ski Team w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika;
 6. Zamówienie może być zrealizowane poprzez dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Na wyraźne żądanie Klienta towar może być wysłany w innej formie niż przewidziana w ust. 6 powyżej. W takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem.
 8. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej - sklepinternetowy@skiteam.pl, lub telefonicznie na numer +48 608 510 710 w celu wyjaśnienia sprawy.
 9. W razie wątpliwości bądź braku przeciwstawnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Ski Team, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich Ski Team przechowywane są zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa oraz stanowią dowód wszystkich transakcji między Ski Team a Klientem.
 10. Ski Team dokonuje archiwizacji Zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma dostęp do danych Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta. W każdym jednak przypadku Ski Team rekomenduje zachowanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone przez Klienta Zamówienie.

 

§ 6.

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

1) podawane są w złotych polskich (PLN),

2) zawierają podatek VAT,

2) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Sklepu oraz Użytkownika.
 2. Koszty dostawy Zamówienia podawane są przy osobno przy podsumowaniu Zamówienia.
 3. Koszty dodatkowe, takie jak koszty niektórych opakowań lub innych kosztów dodatkowych usług zamówionych przez Użytkownika, płatne osobno, zostaną podane do wiadomości Użytkownika na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży.
 5. Ski Team informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w stacjonarnych sklepach sieci Ski Team nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych w Sklepie i odwrotnie.
 6. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§ 7.

PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski: przelew bankowy, płatność elektroniczna realizowana przez tpay.com
 2. Należność za zamówiony towar, powiększoną o należne koszty dostawy oraz możliwe koszty dodatkowe, Użytkownik uiszcza na poniżej wskazany numer rachunku bankowego:

 

Ski Team Polska sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38

02-146 Warszawa

80 1140 1977 0000 4755 9800 1005

 

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po stwierdzeniu przez Sklep wpłaty na konto Sklepu.
 2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie. Nie pozbawi to jednak Użytkownika możliwości dokonania płatności.
 3. Ski Team stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) oraz zleceniu obsługi płatności elektronicznych tpay.com
 4. Ski Team zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Użytkownika do momentu całkowitej zapłaty ceny.

 

§ 8.

AWARIE I PRZERWY TECHNICZNE W DZIAŁANIU SKLEPU

 1. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do tego, iż nie będzie on funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu.
 2. O wszelkich Przerwach Technicznych polegających na awarii strony internetowej Sklep będzie się starał powiadamiać Użytkowników.
 3. O planowanych przerwach technicznych polegających na optymalizacji sieci teleinformatycznej Sklepu, Sklep informuje Użytkowników na swojej Stronie internetowej www.skiteam.pl. Przerwy techniczne powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszy stopniu odczuwalna dla Użytkowników.
 4. W przypadku  wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu lub też awarii trwających nieprzerwanie dłużej niż 80 godzin Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówionych produktów oraz zwrotu wpłaconych na rzecz Sklepu kwot. Jednakże jeśli nastąpi awaria strony internetowej lub przerwa techniczna zakupione wcześniej produkty co do których została wybrana forma dostawy zostaną dostarczone Użytkownikowi.
 5. Niezależnie od powyższego, rozstrzygnięcie o ewentualnych rekompensatach dla Użytkownika Sklep podejmuje każdorazowo po usunięciu błędów czy awarii, uwzględniając ich rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków dla Użytkownika.

 

§ 9.

REKLAMACJE

 1. Ski Team odpowiada przez Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Ski Team zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Ski Team przy zawarciu umowy, a Ski Team nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 

 1. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Ski Team lub osobę trzecią, za którą Ski Team ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Ski Team.
 2. Wada prawna towaru rozumiana jest jako sytuacja, w której sprzedany Klientowi towar nie stanowił własności Ski Team albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania mu towaru lub tkwiły w tej chwili w towarze.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady w towarze Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 5. W wyżej wskazanym przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową  na adres Sklepu: Ski Team Polska sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa wraz z adnotacją „reklamacja”.  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru, np. paragon fiskalny, fakturę VAT, potwierdzenie złożenia Zamówienia, dokonania płatności z konta bankowego wraz z wypełnionym drukiem reklamacji, który może zostać pobrany ze strony internetowej www.skiteam.pl, a który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Sklep, nie później niż w terminie14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 7. Klient może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

§ 10.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 (czternastu ) dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, a Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny do pobrania pod adresem https://skiteam.pl/content/8-zwroty-i-reklamacje

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 2. O ile Ski Team po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie zaproponował Konsumentowi odbioru towaru, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
   
  Ski Team Polska sp. z o.o.
  ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38
  02-146 Warszawa
   
  Na kopercie powinna znaleźć się adnotacja ”odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
   

 3. Koszty zwrotu towaru pokrywane są przez Klienta.
 4. Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. W sytuacji, w której koszty dostawy towaru pobrane przez Ski Team nie zależą od ilości dostarczanych towarów, Ski Team nie zwraca kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta po częściowym odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku, gdy zwracany towar posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Konsumenta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Ski Team jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.
 6. Ski Team może sam dokonać odbioru towaru od Konsumenta. Jeśli Ski Team nie złoży Konsumentowi propozycji odbioru od niego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Postanowienie powyższych ustępów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 11.

DANE KLIENTÓW

 1. Użytkownik wyrażą zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sklep. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W celu prawidłowej realizacji umowy Użytkownik powinien aktualizować swoje dane (np. adresowe).
 2. Administratorem danych osobowych jest Ski Team Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

1)     przyjmowania Zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)     bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi Zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)     w przypadku założenia Konta Użytkowania - umożliwienia rejestracji oraz obsługi tego Konta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4)     rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5)     przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Ski Team, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6)     przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7)     rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8)     umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9)     monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10)  w celach marketingu bezpośredniego (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11)  realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

12)  przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Ski Team (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

13)  wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli Użytkownik  wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektronicznych;

14)  wysyłania drogą SMS na wskazany numer telefonu komórkowego powiadomień zawierających informacje marketingowe Sklepu – jeśli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu powiadomień.

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane odbiorcom, takim jak: podwykonawcy zapewniający wsparcie techniczne Sklepu w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu, podmioty wspierające Ski Team w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych, podmioty wspierające realizację przez Ski Team obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane przez Ski Team poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Ski Team przez okres realizacji zawartych umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi, w celach archiwizacyjnych.   
 4. Ski Team zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewiwdzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 5. Ski Team nie prowadzi operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Ski Team Polska sp. z o.o. Sklep jest wyłączną własnością Ski Team Polska sp. z o.o.
 2. W przypadku powstania ewentualnych sporów wynikających ze sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Klient ma prawo skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności za pośrednictwem właściwego rzecznika praw konsumenta lub inspekcji handlowej.
 3. Śródtytuły (nazwy paragrafów) zawarte w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.
 4. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za działania będące następstwem posiadania sprzętu niespełniającego Minimalnych wymagań systemowych. Odpowiedzialność Sklepu może być wyłączona lub ograniczona w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej.
 5. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za błędy powstałe przy obsłudze Zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych.
 6. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika lub też innych danych autoryzacyjnych Użytkownika w wyniku niedochowania przez Użytkownika zasad ostrożności przy użytkowaniu loginu i hasła do Konta Użytkownika .
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Użytkownika i Sklepu, a Sklep niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Użytkownika wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.
 8. Załączniki do Regulaminu mają równą moc, co regulamin i obowiązują w tym samym zakresie.
 9. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 

 1. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów za pośrednictwem Sklepu można kontaktować się ze Ski Team poprzez e-mail sklepinternetowy@skiteam.pl lub pod numerem telefonu +48 608 510 710 – opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2021 roku.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych i organizacyjnych. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie Internetowej Sklepu. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie, w odniesieniu do danego Użytkownika, po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

  

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 2. Wzór Reklamacji

 

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło