REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„SKI TEAM CLUB”

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego „Ski Team Club”, uczestnictwa w Programie lojalnościowym oraz ochrony danych osobowych Klientów.
 2. Ilekroć w Regulaminie Programu Lojalnościowego Karta „Ski Team Club” znajdzie się określenie:

Regulamin” – dotyczy ono niniejszego dokumentu;

Program” – dotyczy ono Programu lojalnościowego Karta „Ski Team Club”;

Ski Team” – dotyczy ono Organizatora Programu;

Karta” – dotyczy ono Karty „Ski Team Club”;

Uczestnik” – osoba biorąca udział w Programie, posiadająca Kartę wydaną przez Organizatora;

„Konto uczestnika programu” – zapis w bazie danych dotyczących danych Uczestnika, zebranych punktów, i innych unikalnych informacji dotyczących Uczestnika;

„Sklep” – punkt handlowy Organizatora Programu.

 1. Organizatorem Programu oraz właścicielem kart jest spółka Ski Team Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02 -146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.
 2. Program prowadzony jest wyłącznie na terenie Polski i związany jest z dokonywaniem zakupów towarów i usług w sieci sklepów sportowych Ski Team oraz w sklepie internetowym www.skiteam.pl. Lista sklepów wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej www.skiteam.pl oraz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Ideą Programu, jest aby zakup towarów i usług, znajdujących się w ofercie Ski Team, był połączony z przyznawaniem Uczestnikom punktów, dzięki którym mogliby oni korzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich ofert promocyjnych, na zasadach określonych w Regulaminie – tj. m.in. byliby oni uprawnieni do otrzymywania określonych rabatów lub nabywania towarów w sklepach Ski Team w specjalnych cenach.

II. Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów towarów i usług w sieci sklepów sportowych Ski Team lub w sklepie internetowym www.skiteam.pl, w celach, które nie są związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, która przy zakupach w dowolnym sklepie stacjonarnym sieci sklepów sportowych Ski Team wyraziła zgodę na udział w Programie i przyjęła Kartę.
 2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. Każda Karta posiada swój indywidualny numer.
 3. Kartę mogą otrzymać, osoby które dokonały zakupów w sklepach stacjonarnych Ski Team po dniu 1 maja 2015 r.
 4. W przypadku opisanym w pkt 3, Klient, który wyrazi wolę uczestnictwa w Programie, otrzyma punkty w ilości odpowiadającej wartości zakupów jakich dokonał przy otrzymywaniu Karty, przy przeliczniku zgodnie, z którym każda wydana „złotówka” (1 złoty) to 5 punktów.
 5. Za przejaw woli uczestnictwa w Programie uważa się przyjęcie Karty oraz wypełnienie formularza papierowego w sklepach stacjonarnych i elektronicznego za pośrednictwem internetu, w których Uczestnik potwierdza, że akceptuje Regulamin Programu.
 6. Uczestnicy przy każdych zakupach dokonywanych w sieci sklepów Ski Team oraz w sklepie internetowym Ski Team oraz korzystając z usług serwisu prowadzonego przez Ski Team otrzymują punkty odpowiadające wartości dokonanych zakupów (z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 8), zgodnie z przelicznikiem 1 złoty = 5 punktów. Punkty przyznawane są po wcześniejszym okazaniu Karty lub podaniu przez Uczestnika indywidulanego numer Karty.
 7. Promocje Ski Team nie łączą się. W związku z powyższym w przypadku obniżek cen lub w przypadku udzielenia rabatu gotówkowego od ceny regularnej klient nie otrzymuje punktów na kartę lojalnościową Ski Team Club.
 8. Realizacja uprawnień przysługujących Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie może nastąpić wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team, po dokonaniu poprawnej weryfikacji Uczestnika. Weryfikacja polega na potwierdzeniu zgodności danych posiadanych przez Ski Team z danymi podawanymi przez Uczestnika w zakresie numeru karty, imienia nazwiska i adresu mailowego lub numeru telefonu lub daty urodzenia (dzień i miesiąc – 4 cyfry) wskazanych przy rejestracji w Programie (Załącznik nr 2).
 9. Ski Team nie ma obowiązku informować Uczestnika o błędnie wypełnionym formularzu. Jeśli formularz rejestracyjny został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, Ski Team podejmie próby nawiązania kontaktu z Klientem, celem uzupełnienia brakujących danych.
 10. Dla rejestracji wystarczające jest jednokrotne zgłoszenie. Ski Team nie przyjmuje wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby.
 11. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom w formie elektronicznej, na adres mailowy lub SMS-em na numer telefonu, które zostały wskazane w formularzu rejestracyjnym.

III. KARTA „SKI TEAM CLUB”

 1. Karta umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie. Zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie Karty. Do czasu rejestracji w Programie Karta uprawnia jedynie do zbierania punktów.
 2. Rejestracja Karty polega na wprowadzeniu danych wskazanych przez Klienta na formularzu rejestracyjnym do systemu danych Ski Team. Ski Team dokona rejestracji Karty niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia przekazania wypełnionego formularza rejestracyjnego.
 3. Po zarejestrowaniu Karty zaleca się nie zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim oraz zabezpieczyć numer Karty przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Po rejestracji Karta zostaje przypisana do osoby – Uczestnika programu.
 5. Karta jest własnością Ski Team przez cały czas trwania Programu.
 6. Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik utraci Kartę lub Karta zostanie zniszczona w sposób trwały, jak też w sytuacji, w której Uczestnik podejrzewa, że osoba nieupoważniona wykorzystuje jego Kartę, Uczestnik powinien poinformować o takim zdarzeniu Ski Team mailowo na adres: karty@skiteam.pl lub osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym sieci Ski Team, wskazując okoliczności utraty, trwałego uszkodzenia lub podejrzenia korzystania przez osoby nieuprawnione z numeru Karty. Należy podać przy tym wszystkie dane z formularza rejestracyjnego.
 8. Ski Team odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku informacji lub spóźnionej informacji, o której mowa w pkt 7, tylko w przypadku szkód powstałych z winy umyślnej lub przez rażące niedbalstwo Ski Team.
 9. W przypadku zgłoszenia utraty Karty, trwałego zniszczenia lub zgłoszenia podejrzenia, wykorzystywania przez osoby nieuprawnione numeru Karty, Karta zostanie unieważniona, zaś Uczestnikowi zostanie wydany duplikat karty z nowym numerem. Posiadane przez Uczestnika punkty, do dnia otrzymania zgłoszenia zostaną przelane na duplikat Karty W tym przypadku wymagane będzie podanie wszystkich danych jak przy rejestracji karty i dokumentu jednoznacznie potwierdzający tożsamość.
 10. Karta może zostać unieważniona również w przypadku, gdy Uczestnik w sposób uporczywy narusza postanowienia Regulaminu, pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń oraz w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie. W przypadku unieważnienia Karty z powodów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym posiadane na Karcie punkty zostają unieważnione.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Uczestnicy za każde zakupy towarów będących w ofercie Ski Team (w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym) lub korzystając z usług serwisowych oferowanych przez Ski Team, otrzymują punkty w ilości stanowiącej równowartość dokonanych zakupów i usług, przy przeliczeniu, że 1 złoty równa się 5 punktów.
 2. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
 3. Warunkiem otrzymania Punktów jest okazanie Karty albo podanie numeru Karty, najpóźniej przed dokonaniem zapłaty. Po uiszczeniu zapłaty, naliczanie punktów w Programie nie jest możliwe.
 4. Uczestnik zawsze otrzymuje punkty za faktycznie uiszczoną cenę towaru lub usługi, z zastrzeżeniem pkt II.8.
 5. W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru lub usługi, za które Uczestnik otrzymał Punkty, w szczególności: zwrotu towaru, odstąpienia od umowy z jakiegokolwiek powodu, wypowiedzenia umowy; Ski Team zastrzega sobie prawo unieważnienia przyznanych Uczestnikowi punktów, w takim zakresie w jakim została dokonana rezygnacja z zakupionego towaru lub usługi. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. W przypadku unieważnienia punktów z przyczyn, o których mowa w zadaniach poprzedzających, Ski Team stosuje przelicznik 1 złoty = 5 punktów. W przypadku sklepu internetowego przez okres 14 dni (okres przysługującego konsumentowi prawa zwrotu) przyznane punkty są zawieszone.
 6. Uczestnik może otrzymać informację o ilości posiadanych przez siebie punktów, w każdym sklepie stacjonarnym Ski Team oraz po zalogowaniu się do systemu zgodnie z instrukcją. W trakcie logowania niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól na stronie logowania.
 7. Przyznane Punkty są zapisywane oddzielnie dla każdego Uczestnika w systemie elektronicznym Ski Team.
 8. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności posiadanej liczby punktów, powinny zostać przekazane Ski Team w formie pisemnej , mailowo na adres karty@skiteam.pl, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o posiadanej liczbie punktów. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie paragony lub rachunki otrzymane w związku z nabyciem produktów lub usług, za które przyznane zostały punkty. Po otrzymaniu zawiadomienia Ski Team podejmie postępowanie wyjaśniające i nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia poinformuje Uczestnika o wynikach postępowania wyjaśniającego. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się potwierdzenia ilości zapisanych na Karcie punktów.
 9. Przeniesienie punktów na rzecz innych Uczestników jest możliwe tylko za zgodą Ski Team.

V. REALIZACJA PUNKTÓW

 1. Realizacja posiadanych przez Uczestnika punktów odbywa się poprzez wymianę określonej liczby punktów na rabat na towary (gdy wartość ich przekracza równowartość zgromadzonych punktów). Uczestnik może nabyć również za zgromadzone w Programie punkty oraz wskazaną przez siebie kwotę pieniężną, nie niższą jednak niż 1 zł (jeden złoty) brutto towar znajdujący się w ofercie Ski Team. Realizacja punktów może nastąpić wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team.
 2. Realizacja punktów odbywa się zgodnie z przelicznikiem 1 punkt = 1 grosz.
 3. Uczestnik, który chce zrealizować punkty powinien o tym poinformować Sprzedawcę, najpóźniej przed rozpoczęciem procesu płatności za zakupiony towar lub wykonaną usługę oraz wskazać ilość realizowanych punktów.
 4. Punkty są ważne przez okres 3 lat od daty ich przyznania i po tym czasie, jeśli nie zostaną zrealizowane przepadają, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Punkty przepadają zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie tzn. punkty uzyskane wcześniej przepadają w pierwszej kolejności.
 5. Uczestnik może zrealizować punkty, przy kolejnych zakupach, następujących po zakupach, w których zostały one Uczestnikowi przyznane.

VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacja, następuje na podstawie oświadczenia składanego przez Uczestnika pisemnie na adres Ski Team:

Ski Team Polska sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 36/38
02-146 Warszawa

lub mailowo na adres karty@skiteam.pl z chwilą otrzymania przez Ski Team takiego oświadczenia.

 1. Z ważnych powodów Ski Team, w każdym czasie może wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, w formie pisemnej lub mailowej.
 2. Wszystkie punkty zgromadzone przez Uczestnika zostają unieważnione z chwilą zakończenia jego udziału w Programie.
 3. Zakończenie udziału w Programie, niezależnie od przyczyny powoduje unieważnienie Karty. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu posiadanej Karty, stanowiącej własności Ski Team. Zwrot może nastąpić w dowolnym sklepie stacjonarnym Ski Team lub korespondencyjnie na adres Ski Team:

Ski Team Polska sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 36/38
02-146 Warszawa

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Ski Team Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Ski Team) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.
 2. Ski Team zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących Uczestnika, podanych w związku z przystąpieniem do Programu i uczestnictwem w nim.
 3. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich uzyskanie przez Administratora jest niezbędne do przystąpienia do Programu. Zgoda, o której mowa zostanie potwierdzona przez Uczestnika własnoręcznym podpisem na formularzu rejestracyjnym.
 4. W przypadku gdy dane Uczestnika podane w formularzu rejestracyjnym są nieczytelne lub niewystarczające do nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania związanego z przywilejami uczestnictwa w Programie.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz przysługujących mu praw określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej www.skiteam.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Ski Team, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej skiteam.pl oraz w każdym sklepie stacjonarnym sieci Ski Team.
 2. Ski Team może w każdym czasie zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Uczestnik zostanie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu, w sklepach stacjonarnych Ski Team lub w materiałach reklamowych. W przypadku czasowego zawieszenia Programu, posiadane przez Uczestnika punkty nie przepadają.
 3. Po zakończeniu Programu z woli Ski Team, Uczestnik będzie miał prawo do wykorzystania zgormadzonych przez niego punktów, w terminie określonym przez Ski Team oraz ogłoszonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu realizacja punktów nie będzie możliwa.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – LISTA SKLEPÓW SKI TEAM

02-146 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38 (dawniej 17 stycznia)

03-226 Warszawa ul. Toruńska 107B

60-378 Poznań ul. Bułgarska 117A

53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 2-4 (Arkady Wrocławskie)

40-103 Katowice ul. Sportowa 20

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

 ski_team_club

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło