REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „DARMOWY SKIPASS”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna („Promocja”) pod nazwą „DARMOWY SKIPASS”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka SKI TEAM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, REGON 146592183, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zwana dalej „Ski Team” lub „Organizatorem”.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 18 października 2017 roku i trwa do 29 marca 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Ski Team zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnej przez krótszy okres, aniżeli wynika to ze zdania poprzedniego.
 4. Promocja organizowana jest przez Ski Team w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja organizowana jest w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz w sklepie internetowym Ski Team, prowadzonym pod adresem: www.skiteam.pl
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Promocja - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Asortymentu dostępnego w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team oraz w sklepie internetowym Ski Team na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Promocja przeprowadzana jest pod hasłem „Darmowy skipass”.

 

Sklep Ski Team – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polski sklep stacjonarny należący do sieci sklepów Ski Team, w którym sprzedawany jest Asortyment objęty Promocją. Wykaz Sklepów Ski Team, w których prowadzona jest Promocja stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Sklep internetowy Ski Team – system sprzedaży na odległość prowadzony przez Ski Team za pośrednictwem strony internetowej www.skiteam.pl, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.

 

Uczestnik Promocji – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

 

Asortyment – produkty sprzedawane przez Ski Team, znajdujące się w aktualnej ofercie konkretnego sklepu Ski Team oraz dostępne w sklepie internetowym Ski Team, zarówno z kolekcji letniej, jak i zimowej.

 

Kupon – voucher na 1-dniowy skipass, upoważniający Uczestnika Promocji do otrzymania 1-dniowego skipassu w kasie kolejki wybranego lodowca.

 

Kod –unikatowy, emitowany przez Tirol Werbung GmbH – austriackiego partnera Organizatora – kod, zawierający unikalny numer, uprawniający Uczestnika do pobrania Kuponu.

 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Promocji biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 2. W przypadku zakupów w sklepie internetowym Ski Team Uczestnik Promocji nie ma obowiązku zakładania konta, a uczestnictwo w Promocji nie wiąże się z koniecznością ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.
 3. Każdy Uczestnik Promocji, który dokona zakupu Asortymentu w Sklepie Ski Team za kwotę co najmniej 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych zero groszy) i zgłosi swoje zapotrzebowanie, otrzyma do wypełnienia formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, w którym Uczestnik Promocji przekaże, wyłącznie na potrzeby Promocji, swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, a także wartość dokonanych zakupów oraz ich datę, a także złoży oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Ski Team wyłącznie w związku z Promocją.
 4. W ciągu 14 dni od dokonania zakupów Uczestnik Promocji, który poprawnie i czytelnie wypełnił formularz otrzyma w osobnej wiadomości e-mail, której treść będzie równoznaczna z treścią przedstawioną w pkt 12 poniżej, jeden unikatowy, osobisty, alfanumeryczny Kod, który będzie go uprawniał do pobrania kuponu na jeden spośród 5 tyrolskich lodowców, wybrany przez Uczestnika Promocji. Ski Team nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne, bądź nieczytelne dane podane przez Uczestnika Promocji na formularzu zgłoszeniowym.
 5. Każdy Uczestnik Promocji, który chce skorzystać z otrzymanego Kodu uprawniającego do pobrania Kuponu, zobowiązany jest do jego aktywacji na stronie http://www.tirolergletscher.com/skiteam. Aktywacja następuje na zasadach przedstawionych na powyżej wskazanej stronie, poprzez wpisanie Kodu otrzymanego w wiadomości e-mail. Ponadto Uczestnik Promocji zobowiązany będzie podać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, miasto, państwo, numer dowodu tożsamości, który Uczestnik Promocji okaże w kasie kolejki. Aktywacja Kodu jest możliwa do dnia 1 kwietnia 2018 roku, po tym terminie Kod traci ważność. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.
 6. Po poprawnej aktywacji Kodu i podaniu wymaganych danych wyświetli się Kupon w formie pliku PDF, który zalecamy zapisać na dysku komputera. Dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma Kupon na wskazanego e-maila. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do wydrukowania Kuponu i okazania wydruku w kasie kolejki wybranego lodowca, wraz z dowodem tożsamości, którego numer został podany podczas aktywacji Kodu. Forma elektroniczna nie będzie uwzględniana w kasie kolejki.
 7. Wydrukowany Kupon można zamienić na 1-dniowy skipass tylko za okazaniem dokumentu ze zdjęciem w kasie danego rejonu narciarskiego. Jeden Uczestnik Promocji może zrealizować tylko jeden Kupon w trakcie sezonu. Pobrany Kupon jest ważny do dnia 1 maja 2018 roku. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.
 8. Promocja dotyczy 5 rejonów - tyrolskich lodowców: Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubai, Hintertux. Kupon upoważnia do wyboru jednego spośród powyżej wskazanych lodowców, do momentu wyczerpania puli Kuponów na dany lodowiec. Raz wybranego lodowca nie można zmienić.
 9. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko raz w sezonie. Uczestnik Promocji nie może odstąpić, ani sprzedać otrzymanego Kodu innej osobie. Za takie działania Uczestnika Promocji i wszelkie możliwie związane z tym szkody Ski Team nie ponosi odpowiedzialności. Kuponu nie można również wymienić na pieniądze.
 10. Punkty 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zakupów w sklepie internetowym Ski Team z tą zmianą, że każdy Uczestnik Promocji, który dokona zakupów w sklepie internetowym Ski Team za kwotę co najmniej 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych zero groszy) i wyrazi chęć otrzymania skipassu - otrzyma w osobnej wiadomości e-mail, której treść będzie równoznaczna z treścią przedstawioną w pkt 12, jeden unikatowy, osobisty, alfanumeryczny Kod, który będzie go uprawniał do pobrania kuponu na jeden spośród 5 rejonów - tyrolskich lodowców: Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubai, Hintertux, wybrany przez Uczestnika Promocji, z zastrzeżeniem, iż Kod ten zostanie przesłany nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia otrzymania towaru przez Uczestnika Promocji.
 11. W przypadku zwrotu (rozwiązania umowy sprzedaży, odstąpienia od umowy sprzedaży itp.) przez Uczestnika Promocji Asortymentu o takiej wartości, że ostateczna łączna wartość zatrzymanego przez Uczestnika Promocji Asortymentu jest niższa od kwoty 500,00 zł (określonej w pkt. 3 i 10 powyżej), Uczestnik Promocji nie będzie miał prawa do otrzymania Kodu, o którym mowa w pkt. 4 i nast. Regulaminu. W przypadku skutecznego zwrotu Asortymentu już po dacie otrzymania Kodu, nie będzie możliwa jego aktywacja, a Kod aktywowany zostanie unieważniony przez Ski Team. Powyższe nie dotyczy przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z wadliwością zakupionego Asortymentu.
 12. Po dokonaniu zakupów uprawniających do otrzymania Kodu Uczestnik Promocji otrzyma wiadomość e-mail na podany przez siebie adres e-mail, o następującej lub równoznacznej treści:

„Gratulujemy i dziękujemy za zakupy! Otrzymujesz kod promocyjny uprawniający do uzyskania kuponu wymiennego na 1-dniowy skipass na jeden z 5 tyrolskich lodowców, pod warunkiem dostępności puli na dany lodowiec. Prosimy o aktywowanie kodu promocyjnego pod adresem: www.tirolergletscher.com/skiteam. Twój osobisty kod:……………….. Przypominamy, że kod musi zostać aktywowany najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2018 roku i wymieniony w kasie kolejki danego lodowca najpóźniej do dnia 1 maja 2018 roku. Po tych terminach kod oraz kupon tracą swoją ważność. Nie ma możliwości przedłużenia powyższych terminów. Informacje o godzinach pracy kasy można znaleźć na stronie internetowej terenu narciarskiego. Kodu nie można odstąpić ani odsprzedać innej osobie ani zrealizować go w gotówce. Po podaniu kodu na ww. stronie wymagane jest podanie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu, kod pocztowy, miasto, państwo, nr dokumentu tożsamości który zostanie okazany w kasie kolejki) oraz wybranie dostępnego lodowca. Po podaniu niezbędnych danych będzie możliwe pobranie kuponu w formacie PDF, co zalecamy. Kupon zostanie dodatkowo wysłany na wskazany adres e-mail. Kupon należy wydrukować, wersja elektroniczna nie będzie uwzględniana w kasie kolejki wybranego lodowca. Wydrukowany kupon można zamienić na 1-dniowy skipass w kasie kolejki wybranego lodowca tylko za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem, którego numer wskazaliśmy podczas aktywacji kodu. Jedna osoba może zrealizować wyłącznie jeden kod w trakcie sezonu 2017/2018. Prosimy uważać na poprawne podanie danych, ponieważ są one drukowane na kuponie i muszą być zgodne z danymi na dokumencie tożsamości przy przedstawieniu ich w kasie kolejki. W przypadku błędnego podania danych nie ma możliwości wydania drugiego kodu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Promocji, dostępnym na naszej stronie internetowej.Pozdrawiamy i życzymy udanego pobytu.” 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, w tym do późniejszego rozpoczęcia Promocji lub do zakończenia Promocji przed końcem okresu jej obowiązywania, m.in. w przypadku wyczerpania Kodów. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 2. Regulamin Promocji przez czas trwania Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.skiteam.pl, oraz w każdym stacjonarnym sklepie Ski Team.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – LISTA SKLEPÓW SKI TEAM

ul.17 stycznia 36/38, 02-146 Warszawa

ul. Wolska 19/25, 01-207 Warszawa

ul. Bułgarska 117A, 60-378 Poznań

ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław (Arkady Wrocławskie)

ul. Alpejska 3, 40-500 Katowice (Centrum Handlowe 3 Stawy)

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2

http://skiteam.pl/formularz_skipass.pdf