REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
na produkty marki Ski Team

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna na produkty marki Ski Team.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka Ski Team Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, REGON: 015222269, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01 października 2018 roku i trwa do dnia 01 kwietnia 2019 r.
 4. Promocja organizowana jest przez Ski Team Polska sp. z o.o. w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 5. Promocja organizowana jest w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team oraz w sklepie internetowym Ski Team.
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Promocja - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Asortymentu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Asortyment – produkty marki Ski Team – bielizna termoaktywna (koszulka i kalesony) oraz kaski zimowe Instinct oraz Electra, będące w aktualnej ofercie Ski Team.

Sklep Ski Team – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polski sklep stacjonarny należący do sieci sklepów Ski Team, w którym sprzedawany jest Asortyment objęty Promocją;

Sklep internetowy Ski Team – system sprzedaży na odległość realizowany przez Ski Team za pośrednictwem strony internetowej skiteam.pl na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.

Uczestnik Promocji – osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia;

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 2. Promocja dotyczy wyłącznie określonego w Regulaminie Asortymentu.
 3. Uczestnik, który zakupi dowolne produkty z grup produktowych:
  1. Kurtka narciarska damska lub męska;
  2. Spodnie narciarskie damskie lub męskie;
  3. Kurtka snowboardowa damska lub męska;
  4. Spodnie snowboardowe damskie lub męskie;
  5. Buty narciarskie damskie lub męskie;
  6. Buty snowboardowe damskie lub męskie;
  7. Narty;
  8. Deska snowboardowa

Otrzyma możliwość zakupu wybranych produktów marki Ski Team z Asortymentu w cenach promocyjnych.

 1. Ceny promocyjne na poszczególne produkty marki Ski Team z Asortymentu wynoszą:
  1. Koszulka ST Ski Active męska – 50 zł
  2. Kalesony ST Ski Active męskie – 50 zł;
  3. Kask zimowy Instinct męski – 149 zł;
  4. Kask zimowy Electra damski – 149 zł.
 2. Ski Team zastrzega, iż Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko w ramach jednego paragonu, wyłącznie podczas zakupu produktów z wymienionych w punkcie 3. grup produktowych.
 3. Za zakupy dokonane w ramach Promocji nie są dodawane punkty na karty lojalnościowe SKI TEAM, zarówno za zakup produktów wymienionych w pkt 3. grup produktowych, jak i produktów marki Ski Team.
 4. Promocja łączy się z akcją „Ski-pass” oraz zniżką 5% na produkty nieprzecenione w Sklepie internetowym Ski Team.
 5. W przypadku złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie rzeczy nabytej za cenę promocyjną, o której mowa w pkt. 4. powyżej, Uczestnik Promocji zwraca Ski Team zakupioną rzecz, zaś Ski Team zwraca Uczestnikowi cenę promocyjną.
 6. W przypadku ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, dotyczących rzeczy nabytej za cenę promocyjną obowiązuje wartość rzeczy równa cenie promocyjnej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub do zakończenia Promocji przed końcem okresu jej obowiązywania, w przypadku wyczerpania Asortymentu.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z akcją promocyjną mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 3. Regulamin Promocji przez czas trwania Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.skiteam.pl, oraz w sklepie stacjonarnych sieci Ski Team.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Wykaz sklepów stacjonarnych sieci SKI TEAM objętych akcją promocyjną na produkty marki Ski Team

 1.      Ski Team, ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa
 2.      Ski Team, ul. Wolska 19/25, 01-207 Warszawa
 3.      Ski Team, ul. Bułgarska 117 a, 60-378 Poznań
 4.      Ski Team, C.H. 3 Stawy, ul. Alpejska 3, 40-500 Katowice
 5.      Ski Team, Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław