REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „DARMOWY SKIPASS”

(zwany dalej „Regulaminem”)

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna („Promocja”) pod nazwą „DARMOWY SKIPASS”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka SKI TEAM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, REGON 146592183, kapitał zakładowy: 300.000,00 zł, zwana dalej „Ski Team” lub „Organizatorem”.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 16 października 2018 roku i trwa do 28 marca 2019 roku w sklepach stacjonarnych oraz do 14 marca 2019 roku w sklepie internetowym lub do wyczerpania zapasów. Ski Team zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnej przez krótszy okres, aniżeli wynika to ze zdania poprzedniego.
 4. Promocja organizowana jest przez Ski Team w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Promocja organizowana jest w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz w sklepie internetowym Ski Team, prowadzonym pod adresem: www.skiteam.pl
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Promocja - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Asortymentu dostępnego w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team oraz w sklepie internetowym Ski Team na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Promocja przeprowadzana jest pod hasłem „Darmowy skipass”.

Sklep Ski Team – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polski sklep stacjonarny należący do sieci sklepów Ski Team, w którym sprzedawany jest Asortyment objęty Promocją. Wykaz Sklepów Ski Team, w których prowadzona jest Promocja stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Sklep internetowy Ski Team – system sprzedaży na odległość prowadzony przez Ski Team za pośrednictwem strony internetowej www.skiteam.pl, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.

Uczestnik Promocji – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

Asortyment – produkty sprzedawane przez Ski Team, znajdujące się w aktualnej ofercie konkretnego sklepu Ski Team oraz dostępne w sklepie internetowym Ski Team, zarówno z kolekcji letniej, jak i zimowej.

Kupon – voucher na 1-dniowy skipass, upoważniający Uczestnika Promocji do otrzymania 1-dniowego skipassu w kasie kolejki wybranego lodowca.

Kod –unikatowy, emitowany przez Tirol Werbung GmbH – austriackiego partnera Organizatora – kod, zawierający unikalny numer, uprawniający Uczestnika do pobrania Kuponu.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Promocji biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 2. W przypadku zakupów w sklepie internetowym Ski Team Uczestnik Promocji nie ma obowiązku zakładania konta, a uczestnictwo w Promocji nie wiąże się z koniecznością ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.
 3. Każdy Uczestnik Promocji, który dokona zakupu Asortymentu w sklepie Ski Team może otrzymać:
  1) jeden Kod na 1-dniowy skipass w przypadku, gdy dokona zakupów na jednym paragonie, bez względu na ilość zakupionych produktów, o wartości powyżej 1000 zł (słownie tysiąc złotych), ale mniejszej niż 1999 zł (słownie tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);
  2) dwa Kody na 1-dniowy skipass w przypadku, gdy dokona zakupów na jednym paragonie, bez względu na ilość zakupionych produktów o wartości powyżej 2000 zł (słownie dwa tysiące złotych) bez względu na maksymalną wartość paragonu.
 4. Uczestnik Promocji może otrzymać maksymalnie dwa Kody na skipass w sezonie 2018/2019. Uczestnik Promocji nie może odstąpić, ani sprzedać otrzymanego Kodu innej osobie. Za takie działania Uczestnika Promocji i wszelkie możliwie związane z tym szkody Ski Team nie ponosi odpowiedzialności. Kodu nie można również wymienić na pieniądze.
 5. Każdy Uczestnik Promocji, który dokona zakupu Asortymentu w Sklepie Ski Team na warunkach zawartych w punkcie II.3. i zgłosi swoje zapotrzebowanie, otrzyma do wypełnienia formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, w którym Uczestnik Promocji przekaże, wyłącznie na potrzeby Promocji, swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, wartość dokonanych zakupów oraz datę ich dokonania, a także złoży oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Ski Team wyłącznie w związku z Promocją.
 6. W ciągu 14 dni od dokonania zakupów Uczestnik Promocji, który poprawnie i czytelnie wypełnił formularz otrzyma w osobnej wiadomości e-mail, której treść będzie równoznaczna z treścią przedstawioną w pkt. 13 poniżej, jeden unikatowy, osobisty, alfanumeryczny Kod, który będzie go uprawniał do pobrania kuponu na jeden spośród 5 tyrolskich lodowców, wybrany przez Uczestnika Promocji. Ski Team nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne, bądź nieczytelne dane podane przez Uczestnika Promocji na formularzu zgłoszeniowym.
 7. Każdy Uczestnik Promocji, który chce skorzystać z otrzymanego Kodu uprawniającego do pobrania Kuponu, zobowiązany jest do jego aktywacji na stronie http://www.tirolergletscher.com/skiteam. Aktywacja następuje na zasadach przedstawionych na powyżej wskazanej stronie, poprzez wpisanie Kodu otrzymanego w wiadomości e-mail. Ponadto Uczestnik Promocji zobowiązany będzie podać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, miasto, państwo, numer dowodu tożsamości, który Uczestnik Promocji okaże w kasie kolejki. Aktywacja Kodu jest możliwa do dnia 1 kwietnia 2019 roku, po tym terminie Kod traci ważność. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.
 8. Po poprawnej aktywacji Kodu i podaniu wymaganych danych wyświetli się Kupon w formie pliku PDF, który zalecamy zapisać na dysku komputera. Dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma Kupon na wskazanego e-maila. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do wydrukowania Kuponu i okazania wydruku w kasie kolejki wybranego lodowca, wraz z dowodem tożsamości, którego numer został podany podczas aktywacji Kodu. Forma elektroniczna nie będzie uwzględniana w kasie kolejki.
 9. Wydrukowany Kupon można zamienić na 1-dniowy skipass tylko za okazaniem dokumentu ze zdjęciem w kasie danego rejonu narciarskiego. Jeden Uczestnik Promocji może zrealizować dwa Kupony w trakcie sezonu. Pobrany Kupon jest ważny do dnia 1 maja 2019 roku. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.
 10. Promocja dotyczy 5 rejonów - tyrolskich lodowców: Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubai, Hintertux. Kupon upoważnia do wyboru jednego spośród powyżej wskazanych lodowców, do momentu wyczerpania puli Kuponów na dany lodowiec. Raz wybranego lodowca nie można zmienić.
 11. Punkty 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zakupów w sklepie internetowym Ski Team z tą zmianą, że każdy Uczestnik Promocji, który dokona zakupów w sklepie internetowym www.skiteam.pl na warunkach zawartych w pkt. II.3. i wyrazi chęć otrzymania skipassu - otrzyma w osobnej wiadomości e-mail, której treść będzie równoznaczna z treścią przedstawioną w pkt 13, jeden unikatowy, osobisty, alfanumeryczny Kod, który będzie go uprawniał do pobrania kuponu na jeden spośród 5 rejonów - tyrolskich lodowców: Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubai, Hintertux, wybrany przez Uczestnika Promocji, z zastrzeżeniem, iż Kod ten zostanie przesłany nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru przez Uczestnika Promocji.
 12. W przypadku zwrotu (rozwiązania umowy sprzedaży, odstąpienia od umowy sprzedaży itp.) przez Uczestnika Promocji Asortymentu o takiej wartości, że ostateczna łączna wartość zatrzymanego przez Uczestnika Promocji Asortymentu jest niższa od kwoty 1000,00 zł (określonej w pkt. 3 i 11 powyżej), Uczestnik Promocji nie będzie miał prawa do otrzymania Kodu, o którym mowa w pkt. 6 i nast. Regulaminu. W przypadku skutecznego zwrotu Asortymentu już po dacie otrzymania Kodu, nie będzie możliwa jego aktywacja, a Kod aktywowany zostanie unieważniony przez Ski Team. Powyższe nie dotyczy przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z wadliwością zakupionego Asortymentu.
 13. Po dokonaniu zakupów uprawniających do otrzymania Kodu Uczestnik Promocji otrzyma wiadomość e-mail na podany przez siebie adres e-mail, o następującej lub równoznacznej treści:

„Gratulujemy i dziękujemy za zakupy! Otrzymujesz kod promocyjny uprawniający do uzyskania kuponu wymiennego na 1-dniowy skipass na jeden z 5 tyrolskich lodowców, pod warunkiem dostępności puli na dany lodowiec. Prosimy o aktywowanie kodu promocyjnego pod adresem: www.tirolergletscher.com/skiteamTwój osobisty kod:……………….. Przypominamy, że kod musi zostać aktywowany najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 roku i wymieniony w kasie kolejki danego lodowca najpóźniej do dnia 1 maja 2019 roku. Po tych terminach kod oraz kupon tracą swoją ważność. Nie ma możliwości przedłużenia powyższych terminów. Informacje o godzinach pracy kasy można znaleźć na stronie internetowej terenu narciarskiego. Kodu nie można odstąpić ani odsprzedać innej osobie ani zrealizować go w gotówce. Po podaniu kodu na ww. stronie wymagane jest podanie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu, kod pocztowy, miasto, państwo, nr dokumentu tożsamości który zostanie okazany w kasie kolejki) oraz wybranie dostępnego lodowca. Po podaniu niezbędnych danych będzie możliwe pobranie kuponu w formacie PDF, co zalecamy. Kupon zostanie dodatkowo wysłany na wskazany adres e-mail. Kupon należy wydrukować, wersja elektroniczna nie będzie uwzględniana w kasie kolejki wybranego lodowca. Wydrukowany kupon można zamienić na 1-dniowy skipass w kasie kolejki wybranego lodowca tylko za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem, którego numer wskazaliśmy podczas aktywacji kodu. Jedna osoba może zrealizować wyłącznie dwa kody w trakcie sezonu 2018/2019. Prosimy uważać na poprawne podanie danych, ponieważ są one drukowane na kuponie i muszą być zgodne z danymi na dokumencie tożsamości przy przedstawieniu ich w kasie kolejki. W przypadku błędnego podania danych nie ma możliwości wydania drugiego kodu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Promocji, dostępnym na naszej stronie internetowej. Pozdrawiamy i życzymy udanego pobytu.” 

 III. DANE OSOBOWE

 1. SKI TEAM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, REGON 146592183 jest administratorem danych osobowych do celów związanych z odpowiednimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Uczestników.
 2. Przekazane do Ski Team dane osobowe są wykorzystywane przez firmę Ski Team w celu obsługi niniejszej Promocji, o ile ma to zastosowanie, w celach marketingowych, gdy Uczestnicy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od spółki Ski Team.
 3. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane, w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i nie są przenoszona poza EOG.  
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora jest warunkiem skorzystania z Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, w tym do późniejszego rozpoczęcia Promocji lub do zakończenia Promocji przed końcem okresu jej obowiązywania, m.in. w przypadku wyczerpania Kodów. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 2. Regulamin Promocji przez czas trwania Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.skiteam.pl, oraz w każdym stacjonarnym sklepie Ski Team.

 ZAŁĄCZNIK NR 1 – LISTA SKLEPÓW SKI TEAM

ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa
ul. Wolska 19/25, 01-207 Warszawa
ul. Bułgarska 117A, 60-378 Poznań
ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław (Arkady Wrocławskie)
ul. Alpejska 3, 40-500 Katowice (Centrum Handlowe 3 Stawy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY