REGULAMIN KONKURSU „SKIOPENING 2017 MASO CORTO WŁOCHY”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”) pod nazwą „SKIOPENING 2017 MASO CORTO WŁOCHY”.

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka SKI TEAM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć  tysięcy złotych), zwana dalej „Ski Team” lub „Organizatorem”.
 2. Partnerem Konkursu jest Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162234, NIP 525-15-56-861.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 listopada 2017 roku i trwa do 26 listopada 2017 roku. Ski Team zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia Konkursu w stosunku do dat wymienionych w zdaniu poprzednim.
 4. Konkurs organizowany jest przez Ski Team w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs organizowany jest w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 

Konkurs - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Asortymentu dostępnego w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Konkurs przeprowadzany jest pod hasłem „SKIOPENING 2017 MASO CORTO WŁOCHY”.

Sklep Ski Team – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polski sklep stacjonarny należący do sieci sklepów Ski Team, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny również na stronie internetowej Organizatora: www.skiteam.pl.

Uczestnik Konkursu  – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

Asortyment - produkty sprzedawane przez Ski Team, znajdujące się w aktualnej ofercie konkretnego sklepu Ski Team.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu, który:
  a. dokona zakupu dowolnego Asortymentu w Sklepie Ski Team w terminie obowiązywania Konkursu;
  b. zgłosi chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie w sklepie stacjonarnym formularza z danymi: numer paragonu, kwota zakupów, data zakupów i sklep, w którym dokonał zakupu, swoje imię i nazwisko,  adres mailowy i telefon kontaktowy oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu (wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
  może otrzymać voucher obejmujący udział dwóch osób w Skiopening 2017 w dniach 10-17 grudnia 2017 r., w tym nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, 2 posiłki dziennie dla każdej z osób w trackie trwania pobytu, skipass dla dwóch osób, wstęp wolny dla każdej z osób na imprezy organizowane przez Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie podczas trwania Skiopening 2017. Voucher nie obejmuje dojazdu.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Ski Team oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Ski Team, tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
 2. O tym, który z Uczestników Konkursu otrzyma vouchery decyduje wartość paragonu (cena za jaką nabył towary) w czasie trwania Konkursu. Ski Team przekaże vouchery 2 osobom spełniającym warunki, o których mowa w pkt 2, które dokonają zakupów o najwyższej wartości w ramach jednego paragonu.
 3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko raz w sezonie, liczonym od początku trwania Konkursu do jego zakończenia.
 4. Uczestnik Konkursu, którego paragon uprawnia go do otrzymania voucherów zostanie o tym poinformowany telefonicznie oraz mailowo najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu na adres mailowy wskazany na formularzu. W wysłanym mailu Uczestnik Konkursu otrzyma również informacje dotyczące realizacji vouchera.
 5. Uczestnik Konkursu otrzyma na adres mailowy wskazany na formularzu voucher  obejmujący udział w Skiopening 2017 w dniach 10-17 grudnia 2017 r., w tym nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, 2 posiłki dziennie dla każdej z osób w trackie trwania pobytu, skipass dla dwóch osób, wstęp wolny dla każdej z osób na imprezy organizowane przez Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie podczas trwania Skiopening 2017.
 6. Uczestnik Konkursu nie może odstąpić ani sprzedać otrzymanego vouchera innej osobie, za takie działania Uczestnika Konkursu i wszelkie możliwie związane z tym szkody Ski Team nie ponosi odpowiedzialności. Vouchera nie można również wymienić na pieniądze.

 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub do zakończenia Konkursu przed końcem okresu jej obowiązywania. Ski Team zobowiązuje się do poinformowania Uczestników Konkursu o zmianie poprzez kontakt mailowy.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 3. Regulamin Konkursu przez czas trwania Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.skiteam.pl, oraz w każdym stacjonarnym sklepie Ski Team, których wykaz stanowi Załącznik nr 1.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Wykaz sklepów stacjonarnych sieci SKI TEAM objętych Konkursem   „Skiopening 2017 MASO CORTO WŁOCHY”.

 

 1. Ski Team, ul. 17 Stycznia 36/38, 02-146 Warszawa
 2. Ski Team, ul. Wolska 19/25, 01-207 Warszawa
 3. Ski Team, ul. Bułgarska 117 a, 60-378 Poznań
 4. Ski Team, C.H. 3 Stawy, ul. Alpejska 3 , 40-500 Katowice
 5. Ski Team, Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 -

Wzór formularza