I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „NAJWYŻSZY PARAGON” (zwana dalej „Promocja”).
  • Organizatorem Promocji jest spółka SKI TEAM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, REGON 146592183, kapitał zakładowy: 300.000,00 zł, zwana dalej „Ski Team” lub „Organizatorem”.
  • Promocja rozpoczyna się w dniu 8 grudnia 2023 roku i trwa do dnia 18 lutego 2024 roku w sklepach stacjonarnych Ski Team, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ski Team zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia Promocji w stosunku do dat wymienionych w zdaniu poprzednim.
  • Promocja organizowana jest przez Ski Team w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Promocja - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Asortymentu zimowego dostępnego w sklepach stacjonarnych sieci Ski Team na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Promocja przeprowadzana jest pod hasłem „Najwyższy paragon”.

Sklep Ski Team – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polski sklep stacjonarny należący do sieci sklepów Ski Team, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny również na stronie internetowej Organizatora: www.skiteam.pl.

Uczestnik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

Asortyment Zimowy - produkty sprzedawane przez Ski Team, znajdujące się w aktualnej ofercie konkretnego Sklepu Ski Team, z wyłączeniem rowerów, odzieży, akcesoriów i części rowerowych.

Cykl Promocyjny – wyznaczony czas trwania Promocji, podczas którego zostanie wyłoniony jeden lub dwóch zwycięzców.

 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 

1.     Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

2.     Każdy Uczestnik Promocji, który:

1)     dokona zakupu dowolnego Asortymentu Zimowego w Sklepie Ski Team w terminie obowiązywania Promocji; oraz

2)     zgłosi chęć udziału w Promocji poprzez wypełnienie w Sklepie Ski Team formularza poprzez uzupełnienie go następującymi danymi: numer paragonu, kwota zakupów, data zakupów i sklep, w którym dokonał zakupu, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy i telefon kontaktowy oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Promocji,

może otrzymać voucher obejmujący 5 noclegów, w tym wyżywienie w opcji HB (dwa posiłki dziennie) dla 2 osób w hotelu lub pensjonacie w Austrii, w rejonie jednego z 5 tyrolskich lodowców (pięć noclegów, cztery pełne dni jazdy na nartach).

Dodatkowo zwycięzca otrzyma voucher na 4-dniowe skipassy dla dwóch osób na jeden z 5 tyrolskich lodowców: Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubai, Hintertux. Rejon zostaje przyznany zwycięzcy losowo.  

3. Ski Team nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem Promocji na skutek podania przez niego niepoprawnych, bądź nieczytelnych danych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt II.2.

     Promocja podzielona jest na trzy Cykle Promocyjne:

1)     pierwszy Cykl Promocyjny obejmuje okres od początku Promocji, tj. od dnia 8 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2)     drugi Cykl Promocyjny obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 21 stycznia 2024 roku;

3)     trzeci Cykl Promocyjny obejmuje okres od dnia 22 stycznia 2024 roku do dnia 18 lutego 2024 r.

4.      O tym, który z Uczestników otrzyma vouchery decyduje wartość paragonu (cena za jaką nabył Asortyment Zimowy) w ramach jednego Cyklu Promocyjnego. Ski Team przekaże vouchery 5 osobom spełniającym warunki, o których mowa w pkt II.2., które dokonają zakupów o najwyższej wartości w ramach jednego paragonu. Spośród Uczestników zostanie wyłoniony jeden zwycięzca w ramach pierwszego Cyklu Promocyjnego, dwóch zwycięzców w ramach drugiego Cyklu Promocyjnego oraz jeden zwycięzca w ramach trzeciego Cyklu Promocyjnego. Łącznie zostanie wyłonionych 4 Zwycięzców w ramach trzech Cykli Promocyjnych.

5.     Jedna osoba może wziąć udział w Promocji tylko raz w okresie trwania Promocji, a wskazanym w pkt I.3.

6.     Uczestnik, którego paragon uprawnia go do otrzymania voucherów zostanie o tym poinformowany telefonicznie oraz mailowo najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia danego Cyklu Promocyjnego na adres mailowy wskazany na formularzu. W wysłanym mailu Uczestnik otrzyma również informacje dotyczące realizacji vouchera.

7.     W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika  w terminie 14 dni od daty poinformowania go o otrzymaniu vouchera, Ski Team ma prawo do zmiany osoby na kolejnego Uczestnika , spełniającego warunki Promocji (tj. Uczestnika, którego paragon uprawnia jako następnego w kolejności do otrzymania voucherów).

8.   Uczestnik otrzyma na adres mailowy wskazany w formularzy, voucher z losowo przyznanym hotelem lub pensjonatem w rejonie jednego z pięciu lodowców, wymienionych w pkt II.2. oraz voucher na 4-dniowy skipass dla dwóch osób na lodowiec, w rejonie którego znajduje się hotel/pensjonat. Uczestnik obowiązany jest sam skontaktować się z hotelem lub pensjonatem w celu zarezerwowania dogodnego dla siebie terminu w miarę dostępności pokojów w danym hotelu/pensjonacie.

Voucher uprawniający do otrzymania skipassów dla dwóch osób należy zrealizować w dolnej stacji kolejki danego lodowca po okazaniu dokumentu tożsamości.

Voucher na pobyt oraz skipass należy zrealizować najpóźniej do dnia 5 maja 2024 roku.

9.   Uczestnik nie może odstąpić ani sprzedać otrzymanego vouchera innej osobie. Za takie działania Uczestnika i wszelkie możliwie związane z tym szkody Ski Team nie ponosi odpowiedzialności. Vouchera nie można również wymienić na ekwiwalent pieniężny.

10.   Organizator zastrzega, że w przypadku pojawienia się niezależnych od niego okoliczności zewnętrznych wpływających na możliwość zrealizowania vouchera, bez względu na ich przyczynę, brak jest możliwości  przedłużenia terminu ważności vouchera czy też wykorzystania vouchera w terminie późniejszym, w tym lub w każdym kolejnym roku kalendarzowym.

11.  Udział w Promocji jest dobrowolny i jednoznaczny z zaakceptowaniem przepisów, zasad, norm obowiązujących w danym czasie na terenie Austrii, w wyszczególnionych rejonach oraz obowiązujących w wybranym hotelu lub pensjonacie.

12.  W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Ski Team oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Ski Team, tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

 III. DANE OSOBOWE

 

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ski Team Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453864, NIP 522-30-04-888, REGON 146592183.

2.      Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 4 ust. 11 i art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) czyli w oparciu o wyrażoną na piśmie zgodę. Dane Uczestników będą przetwarzane przez Ski Team w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji i wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji.  

4.      Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Dane osobowe, na przetwarzanie których wyrażona została zgoda będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

5.     Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO na przetwarzanie danych osobowych przez Ski Team.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, a w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub do zakończenia Promocji  przed końcem okresu jej obowiązywania. Ski Team zobowiązuje się do poinformowania Klientów o zmianie Regulaminu na 3 dni przed planowaną zmianą poprzez umieszczenie jego treści na stronie www.skiteam.pl

2.      Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

3.     Regulamin Promocji przez czas trwania Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.skiteam.pl, oraz w każdym stacjonarnym sklepie Ski Team, których wykaz stanowi Załącznik nr 1.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

Wykaz sklepów stacjonarnych sieci SKI TEAM objętych Promocją „NAJWYŻSZY PARAGON”:

 

        Ski Team, ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa

        Ski Team, ul. Toruńska 107 B, 03-826 Warszawa

        Ski Team, ul. Bułgarska 117 a, 60-378 Poznań

        Ski Team, ul. Sportowa 20, 40-103 Katowice

        Ski Team, Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło