REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKI TEAM

Sklep internetowy Ski Team, działający pod adresem www.skiteam.pl , prowadzony jest przez: Ski Team Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Ski Team), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183. Niniejszy regulamin określa, w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień, dostarczania zamówień, płatności za zamówienia, postępowanie reklamacyjne oraz możliwość odstąpienia od umowy.

§ 1.

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:
 • Czas realizacji zamówienia - okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Klienta oraz przekaże je podmiotowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Kupującego;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Ski Team niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Kupującego - baza danych zawierająca: dane Klienta, przekazywane Ski Team dobrowolnie służące do realizacji zamówień, historię zamówień, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta;
 • Minimalne wymagania systemowe – minimalne wymagania zapewniające sprawne funkcjonowanie Sklepu o parametrach nie gorszych niż: przeglądarka internetowa w wersji: Internet Explorer 9 lub nowsza, Firefox 33 lub nowsza, Opera 25 lub nowsza, Chrome 39 lub nowsza oraz dostęp do sieci Internet.
 • Przelew - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora – np. pocztowego;
 • Przerwa w Działaniu Sklepu - awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami;
 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.skiteam.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Ski Team Poska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183;
 • Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki, powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej w tym realizacji zleceń Klienta;
 • Ski Team/Spółka - Ski Team Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Ski Team), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453864, NIP 5223004888, REGON 146592183

 

 1. Użyte w Regulaminie określenie Klient w odniesieniu do praw i obowiązków związanych z korzystaniem ze Sklepu obejmuje również Konsumenta, o ile postanowienia Regulaminu nie określają wyraźnie, że dotyczą wyłącznie Konsumenta.

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Ski Team działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu z Klientem umów sprzedaż na odległość, których przedmiotem są produkty szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu.
 2. Odwiedzając na stronę internetową www.skiteam.pl jak też składając zamówienia Klient wyraża zgodę na warunki zawarte Regulaminie.

 

§ 3.

REALIZACJA ZLECONYCH PRZEZ KLIENTA TRANSAKCJI

 1. Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych powinna uzyskać zgodę swego przedstawiciela na dokonywanie zakupów w Sklepie.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta przyjmowane jest za pośrednictwem strony internetowej www.skiteam.pl Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówienia niezbędne jest zachowanie przez Klienta Minimalnych wymagań systemowych.
 3. Klient może dokonywać zamówień oraz korzystać ze Sklepu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków określonych jako Siła Wyższa lub okoliczności powodujących Przerwę w działaniu sklepu.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep informacji o przyjęciu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu wyżej wskazanej oferty. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych podanych przez Klienta lub też tożsamości Klienta.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje:
 • wyboru zamawianych towarów/zamawianego towaru i jego wariantów takich jak rozmiar, kolor, itp.;
 • wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;
 • wyboru dokumentu zakupu (faktura, paragon);
 • wyboru sposobu płatności.
 • W przypadku niedostępności zamówionego towaru/towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub też nadmiernych trudności przy realizacji zlecenia, Sklep zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze lub zaproponuje towar o podobnych parametrach. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.
 • W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klienta w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient w takim przypadku może według własnego uznania:
 • zlecić częściową realizację zamówienia przez co rozumie się realizację na rzecz Klienta zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne przy czym musi zwrócić Klientowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji zamówienia,

lub

 • anulować całość zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Klienta z dotychczasowego zamówienia i zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia tak w całości jak w części a także powstanie po stronie Sklepu obowiązku zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny

 

 1. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, który nie zostanie zgodnie z powyższymi postanowieniami dostarczony - Sklep zwróci niezwłocznie należność w kwocie nominalnej.
 2. Do sprzedaży prowadzonej przez Sklep w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub Promocją. Każda wyprzedaż lub Promocja odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 3. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania przez Klienta Konta.
 4. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4.

REJESTRACJA/KONTO

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Klient, przy zakładaniu Konta zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane przy rejestracji pola zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. Korzystanie ze Sklepu bez rejestracji jest również bezpłatne.
 2. W celu rejestracji w Sklepie, Klient powinien wybrać zakładkę http://skiteam.pl/index.php?controller=authentication&back=my-account oraz wypełnić formularz rejestracyjny, w którym przekaże Ski Team informacje dotyczące: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz datę urodzenia, a także utworzy indywidulane hasło składającego się z minimum 5 znaków, umożliwiające mu logowanie się do Sklepu. Do dokonania skutecznej rejestracja Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności prowadzoną przez Ski Team. Proces rejestracji kończy się utworzeniem Konta.
 3. Po zakończeniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta wymaga podania wskazanego przy rejestracji adresu e-mail Klienta oraz utworzonego podczas procesu rejestracji indywidulanego hasła. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto.
 4. Konto tworzone jest na czas nieoznaczony przy czym, Klient może w każdym czasie wydać dyspozycję usunięcia Konta, bez konieczności podawania przyczyny.
 5. W celu usunięcia Konta należy wysłać mail na adres sklepinternetowy@skiteam.pl z żądaniem usunięcia konta. W wiadomości należy podać adres e-mail powiązany z kontem, imię oraz nazwisko.

 

§ 5.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji uzależniony jest od faktycznej dostępności wybranego towaru. O przybliżonym terminie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 2. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od zawarcia umowy.
 3. Brak wpłaty po upływie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W momencie składania zamówienia Klient wybiera formę dostawy i akceptuje jej koszt.
 5. Zamówienie może być zrealizowane poprzez dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Na wyraźne żądanie Klienta towar może być wysłany w innej formie niż przewidziana w § 5 pkt. 3 Regulaminu w takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem.
 7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania powinien, w obecności kuriera, sporządzić protokół stwierdzonych szkód w przesyłce i poinformować o tym fakcie Sklep.
 8. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru bądź doręczony towar jest różny od zamówionego bądź towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, o czym powinien niezwłocznie poinformować Ski Team za pośrednictwem poczty elektronicznej - sklepinternetowy@skiteam.pl, lub telefonicznie na numer +48 608 510 710
 9. W razie wątpliwości bądź braku przeciwstawnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Ski Team jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich Ski Team przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa oraz stanowią dowód wszystkich transakcji między Ski Team a Klientem
 10. Ski Team dokonuje archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma dostęp do danych zamówienia za pośrednictwem swojego Konta. W każdym jednak przypadku Ski Team rekomenduje zachowanie e-mail potwierdzającego złożone przez Klienta zamówienie.
 11. Ski Team ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

 

§ 6.

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 • podawane są w złotych polskich (PLN),
 • zawierają podatek VAT,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Sklepu oraz Klienta.
 2. Koszty dostawy zamówienia podawane są przy osobno przy podsumowaniu zamówienia.
 3. Koszty dodatkowe takie jak koszty niektórych opakowań lub innych kosztów dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, płatne osobno, zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży.
 5. Ski Team informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w stacjonarnych sklepach sieci Ski Team nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych w Sklepie i odwrotnie.
 6. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§ 7.

PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski: pobranie przy zamówieniach o wartości do 5000 zł, przelew bankowy, płatność elektroniczna realizowana przez tpay.com
 2. Należność za zamówiony towar, powiększoną o należne koszty dostawy oraz możliwe koszty dodatkowe, Klient uiszcza na poniżej wskazany numer rachunku bankowego:

 

Ski Team Polska sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38

02-146 Warszawa

80 1140 1977 0000 4755 9800 1005

 

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po stwierdzeniu przez Sklep wpłaty na konto Sklepu.
 2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie. Nie pozbawi to jednak Klienta możliwości dokonania płatności.
 3. Ski Team stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) oraz zleceniu obsługi płatności elektronicznych tpay.com
 4. Ski Team zachowuje prawo własności towarów zamówionych  Klienta do momentu całkowitej zapłaty ceny.

 

§ 8.

AWARIE I PRZERWY TECHNICZNE W DZIAŁANIU SKLEPU

 1. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do tego, iż nie będzie on funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu.
 2. O wszelkich Przerwach Technicznych polegających na awarii strony internetowej Sklep będzie się starał powiadamiać Klientów.
 3. O planowanych przerwach technicznych polegających na optymalizacji sieci teleinformatycznej Sklepu Sklep informuje Klientów na swojej Stronie internetowej www.skiteam.pl. Przerwy techniczne powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszy stopniu odczuwalna dla Klienta.
 4. W przypadku jeśli na skutek wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu lub też awarii trwających nieprzerwanie dłużej niż 80 godzin Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionych produktów oraz zwrotu wpłaconych na rzecz Sklepu kwot. Jednakże jeśli nastąpi awaria strony internetowej lub przerwa techniczna zakupione wcześniej produkty co do których została wybrana forma dostawy zostaną dostarczone Klientowi.
 5. Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcie ewentualnych rekompensatach dla Klienta Sklep podejmuje każdorazowo po usunięciu błędów czy awarii, uwzględniając ich rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków dla Klienta.

§ 9.

REKLAMACJE

 1. Ski Team odpowiada przez Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Ski Team zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Ski Team przy zawarciu umowy, a Ski Team nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 

 1. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Ski Team lub osobę trzecią, za którą Ski Team ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Ski Team.
 2. Wada prawna towaru rozumiana jest jako sytuacja, w której sprzedany Klientowi nie stanowił własności Ski Team albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania mu towaru lub tkwiły w tej chwili w towarze.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 5. W wyżej wskazanym przypadku Konsument powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną, na koszt Ski Team na adres Sklepu: Ski Team Polska sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa wraz z adnotacją „towar niezgodny z umową”. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedający nie zwraca Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru wraz z wypełnionym drukiem reklamacji, który może zostać pobrany ze strony internetowej www.skiteam.pl, a który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 7. Na niektóre towary, sprzedawane przez Sklep, udzielana jest gwarancja, której czas trwania podany jest na stronie odpowiedniego towaru. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną przekazane Klientowi wraz z zamówionym towarem.
 8. Klient może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

§ 10.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument powinno zostać złożone na piśmie, a Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny do pobrania pod adresem http://skiteam.pl/dokumenty/wzor_odstapienie.pdf Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. O ile Ski Team po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie zaproponował Konsumentowi odbioru towaru, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
   
  Ski Team Polska sp. z o.o.
  ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38
  02-146 Warszawa
   
  Na kopercie powinna znaleźć się adnotacja ”odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
   

 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Ski Team zgodził się je pokryć. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w wysokości pobieranej przez operatora pocztowego. Jeżeli dostarczona Konsumentowi rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana za pośrednictwem operatora pocztowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN .
 5. Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. W sytuacji, w której koszty dostawy towaru pobrane przez Ski Team nie zależą od ilości dostarczanych towarów, Ski Team nie zwraca kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta po częściowym odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku, gdy zwracany towar, posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Konsumenta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Ski Team jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.
 7. Ski Team może sam dokonać odbioru towaru od Konsumenta. Jeśli Ski Team nie złoży Konsumentowi propozycji odbioru od niego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Ski Team wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Ski Team utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Ski Team do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Ski Team świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 11

DANE KLIENTÓW

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W celu prawidłowej realizacji umowy Klient powinien aktualizować swoje dane (np. adresowe).
 2. Klient ma prawo dokonania zmiany bądź uzupełnienia udostępnionych danych osobowych.
 3. Sklep zapewnia, iż przesyłane przez Klienta dane szyfrowane są za pomocą certyfikatu SSL zapewniającego dodatkowe bezpieczeństwo w ochronie danych osobowych Klienta.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

 

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Ski Team Polska sp. z o.o. Sklep jest wyłączną własnością Ski Team Polska sp. z o.o.
 2. W przypadku powstania ewentualnych sporów wynikających ze sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Klient ma prawo skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności za pośrednictwem właściwego rzecznika praw konsumenta lub inspekcji handlowej.
 3. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Śródtytuły (nazwy paragrafów) zawarte w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.
 5. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za działania będące następstwem posiadania sprzętu niespełniającego Minimalnych wymagań systemowych. Odpowiedzialność Sklepu może być wyłączona lub ograniczona w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej.
 6. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za błędy powstałe przy obsłudze zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych.
 7. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta lub też innych danych autoryzacyjnych Klienta w wyniku niedochowania przez Klienta zasad ostrożności przy użytkowaniu loginu i hasła do Konta Kupującego.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Klienta i Sklepu, a Sklep niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Sklepu wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.
 9. Załączniki do Regulaminu mają równą moc, co regulamin i obowiązują w tym samym zakresie.
 10. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 12. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów za pośrednictwem Sklepu można kontaktować się ze Ski Team poprzez e-mail sklepinternetowy@skiteam.pl lub po numerem telefonu +48 608 510 710 – opłata za połączenie zgodnie z taryfa operatora.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Każda zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu, o planowanej zmianie Regulaminu Ski Team będzie informował na swojej stronie internetowej co najmniej na 7 dni przed zmianą.

 

 

 

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 2. Wzór Reklamacji